Recent, pe forumul TechNet US apăruse un topic în care se regăsea un cod ce permitea realizarea operaţiei de import/export a categoriilor de culori.

Update:  din motive necunoscute, moderatorii au şters acel articol.

În Microsoft Office 2003, acestea puteau fi exportate direct din regiştrii: HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice14.0OutlookCategories.

Începând cu Microsoft Office 2007 şi continuând cu Microsoft Office 2010, aceste categorii de culori se regasesc în fişierul personal *.pst.

Acum intervine întrebarea: de ce aş vrea să le export din moment ce le am în acel fişier personal ?
Aici, eu, ofer două răspunsuri:

 • dacă fişierul personal atinge limita maximă admisă, nu stau să le refac manual;
 • dacă vreau să le mut pe alt PC, la fel, nu vreau să le refac manual.
 
Eu am modificat codul pentru a salva acele log-uri pe Desktop, nu în folder-ul Temp, fiindcă vreau să îmi fac şi un back-up al acelor categorii.
 
Codul pentru export este:
' Add Reference to Windows Script Host Object Model
Option Explicit
Const ForAppending = 2
Dim fso As FileSystemObject
Dim fso1 As FileSystemObject
Dim logfile1 As String
Dim logfile2 As String
Dim objLog1 As Object
Dim objLog2 As Object
Dim oLog3 As file
Dim oLog4 As file
Dim ts1 As TextStream
Dim ts2 As TextStream
Private Sub getCategoryInfo() 'gets categories –names and colors. Write names to one log and colors to another log.
  logfile1 = Environ("USERPROFILE") & "DesktopOutlook-category names.log"  'writes the log into the Desktop folder
  logfile2 = Environ("USERPROFILE") & "DesktopOutlook-category colors.log"
  Set fso = New FileSystemObject
  Set objLog1 = fso.CreateTextFile(logfile1, 2, True)  'creates the file if none found at the location and appends to the file if one is exists
  Set objLog2 = fso.CreateTextFile(logfile2, 2, True) 'creates the file if none found at the location and appends to the file if one is exists
  Dim oapp As Outlook.Application
  Dim categories As Outlook.categories
  Dim strNames As String  ' the category name
  Dim strColors As String  ' the category's color number
  Dim intNames As Integer
  Dim intColors As Integer
  Dim i As Integer
  Set oapp = New Outlook.Application
  Set categories = Outlook.GetNamespace("MAPI").categories
  On Error Resume Next
  For i = 1 To categories.Count
    strNames = strNames & "," & categories.Item(i).Name
    strColors = strColors & "," & categories.Item(i).Color
    intNames = Len(strNames)
    intColors = Len(strColors)
  Next
  strNames = Right(strNames, Len(strNames) - 1)  'removes the leading comma
  strColors = Right(strColors, Len(strColors) - 1)  'removes the leading comma
  objLog1.WriteLine strNames
  objLog2.WriteLine strColors
  Set oapp = Nothing
  objLog1.Close
  objLog2.Close
  Set objLog1 = Nothing
  Set objLog2 = Nothing
  Set fso = Nothing
End Sub

Codul pentru import este:

' Add Reference to Windows Script Host Object Model
Private Sub addinCategories()  'takes the log files created above and adds the categories into Outlook
  logfile1 = Environ("USERPROFILE") & "DesktopOutlook-category names.log"
  logfile2 = Environ("USERPROFILE") & "DesktopOutlook-category colors.log"
  Set fso1 = New FileSystemObject
  Set oLog3 = fso1.GetFile(logfile1)
  Set oLog4 = fso1.GetFile(logfile2)
  Set ts1 = oLog3.OpenAsTextStream(ForReading, TristateUseDefault)
  Set ts2 = oLog4.OpenAsTextStream(ForReading, TristateUseDefault)
  Dim strNames As String
  Dim strColors As String
  strNames = ts1.ReadLine
  strColors = ts2.ReadLine
  Dim olkApp, olkSes, olkCats, olkCat, arrCats, varCat, arrColors, varColor, intIndex
  Set olkApp = New Outlook.Application
  Set olkCats = olkApp.Session.categories
  arrCats = Split(strNames, ",")
  arrColors = Split(strColors, ",")
  On Error Resume Next
  For intIndex = LBound(arrCats) To UBound(arrCats)
    varCat = arrCats(intIndex)
    varColor = arrColors(intIndex)
    Set olkCat = olkCats.Item(varCat)
    If TypeName(olkCat) = "Nothing" Then
      Set olkCat = olkCats.Add(varCat, varColor)
    Else
      If olkCat.Color <> varColor Then
        olkCat.Color = varColor
      End If
    End If
  Next
  oLog3.OpenAsTextStream.Close
  oLog4.OpenAsTextStream.Close
  ts1.Close
  ts2.Close
  Set fso1 = Nothing
  Set olkCat = Nothing
  Set olkCats = Nothing
  Set olkApp = Nothing
End Sub

După rularea codurilor, categoriile vor fi exportate şi apoi importate în Outlook.

 

Back To Top
Search