Sql

O bază de date MySQL poate fi interogată chiar şi folosind cod VB.
După stabilirea conexiunii, se utilizează proprietarta QueryTable pentru a interoga tabelul dorit în vederea obţinerii datelor dorite.

Cum procedăm ?
– după instalarea conectorului ODBC pentru MySQL şi crearea conexiunii, se scrie următorul cod:

'---------------------------------------------------------------------------------------
' Modul   : modQuery
' Autor   : Alexandru Dionisie
' Data   : 21.12.2011
' WebSite  : www.tutorialeoffice.ro
' Sursa Cod : -
' Scop   : Interogarea unei baze de date MySQL
' Observatii: Se va schimba numele sursei (DSN), numele utilizatorului (root) si parola.
'---------------------------------------------------------------------------------------
Private Sub cmdGo_Click()
On Error GoTo err
Dim Conexiune As String
Dim query As String
Dim QT As QueryTable
  'stabilim conexiunea cu BD
  Conexiune = "ODBC;PORT=3306;DSN=MySQL to Office;UID=root;PASSWORD="
  'cream interogarea de interes
  query = "" & txtSQL.Text & ""
  'stergem tot continutul foii de calcul
  Worksheets("Info").Activate
  Range("" & refDrop.Text & "").CurrentRegion.ClearContents
  'optional putem sterge orice conexiune existenta
  For Each QT In ActiveSheet.QueryTables
    QT.Delete
  Next QT
  If ActiveWorkbook.Connections.Count > 0 Then
    i = 1
    Do While ActiveWorkbook.Connections.Count > 0
      ActiveWorkbook.Connections.Item(i).Delete
      i = i - 1
    Loop
  End If
  'preluam noile informatii
  With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=Conexiune, _
                   Destination:=Range("" & refDrop.Text & ""), Sql:=query)
    .Refresh BackgroundQuery:=False
    .RefreshPeriod = 0
    .RefreshOnFileOpen = True
  End With
Exit Sub
err:
  MsgBox err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Eroare"
End Sub

Tot acest cod este localizat „sub” butonul de comandă Go.
De ce am folosit un UserForm ?
– fiindcă s-a vrut ca utilizatorul să nu intervină în cod pentru a modifica interogarea şi celula de referinţă.
Drept urmare s-a inserat un text box pentru scrierea interogării şi un control de tip RefEdit pentru stabilirea celulei active.
 

Download | SQL-VBA.xlsm
Download | SQL-VBA.xls

Back To Top
Search