După cum bine ştiţi, în Excel există posibilitatea de a crea Name Range-uri – zone definite de un nume.
Acest lucru se poate întâmpla şi în Word, dar programatic.

În Word, un astfel de Name Range este de fapt o zonă continuă din document, zonă definită de un punct de început şi unul de sfârşit.
Puteţi spune că se poate folosi un Boomark (semn de carte), dar totuşi, există o diferenţă în ele.

Care este ?
– un Name Range va exista în acel document atâta timp cât există procedura care îl defineşte;
– un Boomark va exista în acel document întotdeauna, din momentul salvării în acesta şi poate fi accesat oricând.

Name Range-urile sunt perfecte dacă nu vrem să complicăm documentul prea mult.

Sintaxa este:

Set RangeName=Document.Range(Start, End)

Despre cod:
RangeName – numele atribuit acelui domentiu;
Start – punctul de început;
End – punctul de sfârşit.

În acest exemplu, vom scrie un cod care va capitaliza întotdeauna DOAR cuvinte din primul paragraf, dar desigur, aceste Name Range-uri pot fi prelucrate în funcţie de necesităţile fiecăruia.

Codul folosit este:

Sub Demo()
On Error GoTo err
Dim Intro As Range
    Set Intro = ActiveDocument.Paragraphs(1).Range
    Intro.Case = wdUpperCase
Exit Sub
err:
    MsgBox err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Eroare"
End Sub

Despre cod:
am definit Intro ca fiind numele ce defineşte întotdeauna primul paragraf din document.
– după definirea acestui nume, se va trece la capitalizarea primului paragraf.

După rularea codului, primul paragraf este capitalizat.

Back To Top
Search