Dacă nu aveţi instalată o imprimantă, dar aveţi un coleg/vecin/prieten care are aşa ceva şi vă permite să o folosiţi, puteţi folosi Dropbox pentru a imprima documente, prezentări, etc.

Cum procedăm ?
– descărcaţi un script de aici: ePrint;
– îl dezarhivaţi şi îl rulaţi.
Acesta va crea în folder-ul Dropbox un sub-folder: PrintQueue.

Codul sursă al scriptului este:

 • ‘Remote Printing through Dropbox
 • ‘Written by Amit Agarwal http://www.labnol.org/
 • Option Explicit
 • On Error Resume Next
 • Const WAIT_TIME  = 5000 ‘5 seconds
 • Const PRINT_TIME = 5000 ‘5 seconds
 • Dim WshShell, fso, configFile, objReadFile, str64, strPath, ApplicationData
 • Dim dbWatchDir, attFolder, objShell, objFolder, colItems, objItem, dbLogDir, logFolder, doneFolder
 • Set WshShell = CreateObject(„Wscript.Shell”)
 • Set fso = CreateObject(„Scripting.FileSystemObject”)
 • ApplicationData = WshShell.ExpandEnvironmentStrings(„%APPDATA%”)
 • ‘Find the Dropbox Folder Location
 • configFile = ApplicationData & „Dropboxhost.db”
 • If fso.FileExists( configFile ) Then
 • Set objReadFile = fso.OpenTextFile( configFile, 1)
 • Do Until objReadFile.AtEndOfStream
 • str64 = objReadFile.ReadLine
 • Loop
 • strPath = Base64Decode(str64)
 • ‘WScript.Echo „Your Dropbox folder is located at ” & strPath
 • Else
 • WScript.Echo „Looks like Dropbox is not installed on this computer.” &  VbCrLf & „Please install Dropbox and run this script
 • again.”
 • WScript.Quit()
 • End If
 • dbWatchDir = strPath & „Attachments”
 • If Not fso.FolderExists (dbWatchDir) Then
 • Set attFolder = fso.CreateFolder (dbWatchDir)
 • WScript.Echo „Created a folder to hold your new print jobs – ” & dbWatchDir
 • End If
 • dbLogDir = dbWatchDir & „Print_Log”
 • If Not fso.FolderExists (dbLogDir) Then
 • Set logFolder = fso.CreateFolder (dbLogDir)
 • WScript.Echo „Created a folder to hold processed jobs – ” & dbLogDir
 • End If
 • Do While True
 • Set objShell = CreateObject(„Shell.Application”)
 • Set objFolder = objShell.Namespace(dbWatchDir)
 • Set colItems = objFolder.Items
 • doneFolder = dbLogDir & „” & DateDiff(„s”, „1/1/2010”, Now)
 • For Each objItem in colItems
 • If Not objItem.IsFolder Then
 • If Not fso.FolderExists (doneFolder) Then
 • Set logFolder = fso.CreateFolder (doneFolder)
 • WScript.Echo „Created a folder to save processed jobs – ” & doneFolder
 • End If
 • objItem.InvokeVerbEx(„Print”)
 • WScript.Echo „Now printing: ” & objItem.Name
 • WScript.Sleep(PRINT_TIME)
 • fso.MoveFile dbWatchDir & „” & objItem.Name & „*”, doneFolder
 • end if
 • Next
 • WScript.Sleep(WAIT_TIME)
 • Set objShell = nothing
 • Set objFolder = nothing
 • Set colItems = nothing
 • Loop
 • ‘ Decodes a base-64 encoded string (BSTR type).
 • ‘ 1999 – 2004 Antonin Foller, http://www.motobit.com
 • Function Base64Decode(ByVal base64String)
 • Const Base64 = „ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/”
 • Dim dataLength, sOut, groupBegin
 • base64String = Replace(base64String, vbCrLf, „”)
 • base64String = Replace(base64String, vbTab, „”)
 • base64String = Replace(base64String, ” „, „”)
 • dataLength = Len(base64String)
 • If dataLength Mod 4 <> 0 Then
 • Err.Raise 1, „Base64Decode”, „Bad Base64 string.”
 • Exit Function
 • End If
 • For groupBegin = 1 To dataLength Step 4
 • Dim numDataBytes, CharCounter, thisChar, thisData, nGroup, pOut
 • numDataBytes = 3
 • nGroup = 0
 • For CharCounter = 0 To 3
 • thisChar = Mid(base64String, groupBegin + CharCounter, 1)
 • If thisChar = „=” Then
 • numDataBytes = numDataBytes – 1
 • thisData = 0
 • Else
 • thisData = InStr(1, Base64, thisChar, vbBinaryCompare) – 1
 • End If
 • If thisData = -1 Then
 • Err.Raise 2, „Base64Decode”, „Bad character In Base64 string.”
 • Exit Function
 • End If
 • nGroup = 64 * nGroup + thisData
 • Next
 • nGroup = Hex(nGroup)
 • nGroup = String(6 – Len(nGroup), „0”) & nGroup
 • pOut = Chr(CByte(„&H” & Mid(nGroup, 1, 2))) + _
 • Chr(CByte(„&H” & Mid(nGroup, 3, 2))) + _
 • Chr(CByte(„&H” & Mid(nGroup, 5, 2)))
 • sOut = sOut & Left(pOut, numDataBytes)
 • Next
 • Base64Decode = sOut
 • End Function
 • ‘Please visit www.labnol.org to download the latest version of this code

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

După ce realizaţi aceşti paşi, accesaţi-vă contul de Dropbox online, pentru a modifica permisiunile de partajare ale noul folder creat.
Partajaţi-l doar cu persoana respectivă, deoarece, dacă l-aţi lăsa public, oricine ar putea folosi imprimanta.

Acum, după ce am configurat totul, pentru a imprima un document, fişier pdf, workbook, tot ce trebuie să faceţi este să executaţi un Save As direct în folder-ul PrintQueue.
În acel moment, imprimanta va primi un nou job şi va începe imprimarea documentului, prezentării, etc.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Note suplimentare:

 • trebuie să aveţi un cont pe Dropbox (totul este gratuit);
 • procesul de imprimare va avea loc pe imprimanta implicită a celui care o partajează;
 • scriptul ePrint.vbs trebuie să fie activ pentru a fi posibilă operaţia de imprimare (îl adăugaţi la Startup).
Back To Top
Search