Scrierea unei declaraţii de tip Select Case este o metodă mult mai eficientă decât scriere mai multor declaraţii de tip Else If.
În plus, acest tip de declaraţii sunt mai uşor de citit şi de modificat.

Sintaxa este:

Select Case Expression
    Case Expression1
       Statements1
    Case Expression2
       Statements2
......
End Select

Exemplu de cod:

Private Sub cmdOk_Click()
On Error GoTo err
  Select Case txt1.Text
    Case "Ana"
      txt2.Text = "Maria"
    Case "Ioana"
      txt2.Text = "Alina"
    Case "Andreea"
      txt2.Text = "Elena"
    Case Else
      txt2.Text = "Nu ai specificat un nume."
  End Select
Exit Sub
err:
  MsgBox err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Eroare"
End Sub

Rezultatul ?

Despre cod:
– vom selecta cazul în care textul din text box-ul txt1:

 • dacă textul este Ana, în txt2 să afişeze Maria;
 • dacă textul este Ioana, în txt2 să afişeze Alina;
 • dacă textul este Andreea, în txt2 să afişeze Elena;
 • dacă textul este altceva, în txt2 să afişeze Nu ai specificat un nume.
Back To Top
Search